سهام آمریکا در اولین روز ماه فوریه جهش کرد

به نقل از سیانبیسی، سهام آمریکا در پایان معاملات دیشب، دوشنبه، از سقوط بزرگ هفته گذشته خود که بدترین سقوط از ماه اکتبر بود بازگشتند و اولین روز معاملاتی ماه فوریه را با جهش آغاز کردند. میانگین صنعتی داو جونز ۲۲۹.۲۹ واحد یا ۰.۸ درصد جهش کرد و به…

Latest News

Related articles