سه اثر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در میان نامزدهای کتاب سال

سه کتاب انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نامزد کتاب سال سیوهشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش علوم اجتمام شد. ، بنا به اعلام روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، سه کتاب «چشماندازهای فرهنگ معاصر ایران»، «برآمدن ژانر خلقیات…

Latest News

Related articles