سوءقصد نافرجام به جان رئیسجمهور صربستان

رئیس اداره پلیس جنایی صربستان از سوءقصد نافرجام به جان رئیسجمهور کشورش خبر داد.

Latest News

Related articles