سوت زنی عضو شورای شهر زاهدان بر علیه فساد/ لزوم ورود دستگاه قضائی

، گروه استانها: متأسفانه در چند سال اخیر، موارد متعددی از فساد مالی در برخی شوراهای شهر و شهرداریها در سطح کشور رسانهای شده است که موجی از واکنش نسبت به عملکرد شوراهای فعلی در مدیریت شهری را به راه انداخته است. تکرار این تخلفات در نهادهایی که مدیریت…

Latest News

Related articles