سیاست های ارائه خوابگاه در ترم دوم/ اسکان در اتاق های تک نفره

معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان گفت: سیاست دانشگاهها در ارائه خوابگاه و غذا در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ همانند نیمسال اول است، دستورالعملها نیز دستورالعملهای ستاد کرونا است. الیاس منیری در گفتگو با درباره ابلاغ دستورالعمل نحوه ارائه خوابگاه…

Latest News

Related articles