سیدنی در اشغال عنکبوت های سمی

پس از سیل اخیر در استرالیا هجوم موجی از عنکبوت های سمی موجب وحشت استرالیایی ها شده است.این نوع عنکبوت ۵ سانتی متری موسوم به تار قیفی از گونه رتیل ریختان است و از سمی ترین عنکبوت ها است.

Latest News

Related articles