«سینماها» تعطیل نیست؛ میدانستید؟/ آخرین امید فیلمهای قاچاقشده!

گروه هنر- زهرا منصوری: این برای پیش از بود که فقط اسفندماه باب طبع تهیهکنندگان برای اکران فیلمهایشان نبود و همه در تکاپو برای سهمخواهی از ترکیب اکران نوروز بودند، حالا به لطف این ویروس، این چرخ چرخیده و آنها نه فقط اسفند که بلکه تمام ماهها و فصلها…

Latest News

Related articles