سین مثل سربازان بینشان/ جهاد طلاب از مدافعی حرم تا سلامت

در این میان طلاب جوان نیز ابتدا با غسل و تعمید اموات کرونایی و در ادامه نیز با حضور در بیمارستانها خدماترسانیهای خوبی را برای افراد مبتلا به داشتهاند. برخیها برای چندمین سال متوالی و برخی نیز برای اولین باری بود که نه تنها سال تحویل بلکه دیگر روزهای…

Latest News

Related articles