سین مثل سردار سلیمانی/ سلیمانیهای جوان ادامهدهنده مکتب هستند

؛ گروه استانها – کوثر کریمی: از ابتدای شیوع ویروس گروههای جهادی بسیاری ابتدا برای پشتیبانی کادر بهداشت و درمان نسبت به تولید ملزومات مبارزه با ویروس از جمله ماسک، الکل، و ژل ضدعفونی اقدام کردند ولی به تدریج و با خودکفایی در این زمینه کمکهای گروههای…

Latest News

Related articles