شاعر هندی دو شعر برای امام خمینی (ره) سرود

، مهدی باقرخان، از شاعران کشور هند، دانشآموخته زبان فارسی است و در کنار این، به تحصیل علوم دینی نیز پرداخته است. عمده شعرهای او رنگ آئینی دارد و کمتر اثری از او را میتوان یافت که با این رویکرد و حال و هوا سروده نشده باشد. غلبه شعرهای آئینی در آثار او…

Latest News

Related articles