شبکههای ۵G به شبکه توزیع برق تبدیل میشوند

به نقل از نیواطلس، گروهی از محققان دانشگاه جورجیا تک با کمک فناوری پرینت ۳ بعدی یک آنتن یک سو ساز(rectifying antenna) به اندازه یک کارت کوچک ابداع کردهاند که میتواند انرژی الکترومغناطیسی را از سیگنالهای ۵G جمع آوری کند و آن را برای به کار انداختن…

Latest News

Related articles