ششمین شماره مجله «گاهِ نقد» منتشر شد

، ششمین شمارهٔ مجله گاهِ نقد، مجله تخصصی بررسی و نقد کتاب، اینبار با موضوع «الگوهای توسعه» و با عنوان «الگوی بدیل توسعه» منتشر شد. این شماره از مجله «گاهِ نقد»، سومین جلد از مجموعه سهجلدی گاهِ نقد علوم اجتماعی با موضوع «جدال الگوهای توسعه در نشر…

Latest News

Related articles