شهرکهای صنعتی ضعیفترین عملکرد را در مغان داشته است

، عباس جهانگیرزاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با امام جمعه اردبیل اظهار کرد: شهرکهای صنعتی در یک سال گذشته به امور توسعه شهرکها و نواحی صنعتی در پارسآباد و بیلهسوار بیتوجهی کرده و همچنان در شهرستان اصلاندوز هیچگونه زیرساختی در…

Latest News

Related articles