شیرینی کار میدانی در طبیعت/مهربانی حیات وحش را لمس کردهام

، گروه استانها: شاید بسیاری از ما با دیدن حیات وحش با بی تفاوتی از کنار آن بگذریم و یا حتی به دلایلی از آن بترسیم، در حالی که کسانی که با حیات وحش از نزدیک در تعامل بودهاند در وجود این مخلوقات خداوندی زیبایی، شگفتی و حتی مهربانی دیدهاند. نمونه این…

Latest News

Related articles