صادرات فرآورده های لبنی از گلپایگان به استرالیا

امیر مسعود شهبازی در گفتوگو با ، در ارتباط با جلوگیری از تنش و التهاب در بازار مرغ شهرستان گلپایگان اظهار داشت: اسفند سال ۹۹ ظرفیت تولید مرغ در کشتارگاه طیور این شهرستان نسبت به روزهای عادی چند برابر افزایش یافته است، و حجم کشتار نیز افزایش سه تا…

Latest News

Related articles