صدور مجوز واحدهای صنعتی در دامغان ۵۰ درصد رشد داشت

مهدی بندر آبادی در گفتوگو با، در حاشیه بهره برداری از یک طرح صنعتی در دامغان، با بیان اینکه صدور مجوز واحدهای صنعتی در دامغان ۵۰ درصد رشد داشت، تاکید کرد: تعداد مجوزهای صادر شده واحدهای صنعتی در شهرستان طی سال گذشته ۱۳۶ فقره بوده است. وی افزود: با…

Latest News

Related articles