صندوق پروژه؛ کانال سرازیری نقدینگی به سمت پروژهها

، تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی به یک عملیات غیر ممکن برای دولتهای مختلف مستقر در کشور تبدیل شده است. تجهیز منابع مالی مناسب و به موقع برای این دست از پروژهها چالشی است که دولتها با توجه به میزان محدود بودجه و تعداد بالای پروژههای در دست ساخت…

Latest News

Related articles