صید ساردین ماهیان در آبهای استان بوشهر ممنوع شد

بهزاد حیدری در گفتوگو با اظهار داشت: آبهای استان بوشهر زیستگاه انواع آبزیان است و این استان یکی از قطبهای صید آبزیان در کشور محسوب میشود. وی با اشاره به اهمیت بالای ساردین ماهیان خاطرنشان کرد: بر اساس تقویم صید، صید ساردین ماهیان در آبهای استان…

Latest News

Related articles