ضرب العجل خروج خودروهای خوزستان، تهران و کرج از اصفهان

سرهنگ محمدرضا محمدی در گفتوگو با با اشاره به روند افزایشی شیوع در اصفهان و شکننده بودن وضعیت شهر اصفهان در زمینه شیوع این بیماری اظهار داشت: با توجه به وضعیت نارنجی استانهای خوزستان، تهران و البرز خروج خودروهای این شهرها از اصفهان امری ضروری است. وی…

Latest News

Related articles