ضرورت تفکیک وزارت ورزش با جوانان/هویت فرهنگی جوانان در خطر است

محمد سیمزاری در گفتوگو با ، ضمن تبریک میلاد حضرت علیاکبر ( و روز جوان اظهار کرد: همانگونه که نمیتوان نقش جوانان را در تحقق شعار سال گذشته و سالهای پیشین کتمان کرد، نمیتوان منکر نقشآفرینی این قشر در تحقق شعار تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها بود چرا که…

Latest News

Related articles