ضرورت توجه به تولید، استحصال و توزیع آب در آذربایجان شرقی

، محمدرضا پورمحمدی در پیامی به مناسبت دوم فروردین، روز جهانی آب اظهار داشت: ۲۲ مارس هر سال مصادف با دوم فروردین به نام روز جهانی آب نام گذاری شده و شعار امسال این مناسبت، ارزش آب تعیین شده است. هدف این نامگذاری، حساسسازی دولتها، رسانهها، تشکلهای…

Latest News

Related articles