ضرورت حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

، دکتر مجید تولیت پیامی به مناسبت «روز ذخایر ژنتیکی و زیستی» مبنی بر ضرورت حفظ و نگهداری از تنوع ژنتیکی و زیستی ایران صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر است؛ «از موهبتها و نعمتهای بی شمار خالق هستی، ثروتهای فراوانی است که در دل طبیعت برای بشر از…

Latest News

Related articles