ضرورت مشارکتپذیری ادارات با مردم در راستای حفاظت از محیط زیست

، حسن عباسنژاد عصر امروز سه شنبه در حاشیه تودیع و معارفه رئیس اداره حفاظت محیط زیست کلیبر افزود: قاعدتاً تغییرات مدیریت در تمامی سطوح ادارات استان آذربایجانشرقی جزو الزامات بوده که در راستای توانمندی بخشهای مختلف اعم از میانی و پایینی انجام…

Latest News

Related articles