ضرورت معرفی مناسب پتانسیل های استان در هفته هرمزگان شناسی

، علی رئوفی عصر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری هفته هرمزگان شناسی؛ با اشاره به اهمیت این هفته، عنوان کرد: هفته هرمزگان شناسی فرصت مغتنمی برای معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های استان در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، سیاحتی و گردشگری…

Latest News

Related articles