طرح اقدام ملی مسکن آخرین شانس خانهدار شدن افراد فاقد سرپناه

، محبوب حیدری بعد از ظهر دوشنبه در اولین نشست مطبوعاتی و رسانهای در سال ۱۴۰۰ در اردبیل اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان فعالیتهای گستردهای را در بخشهای تهیه طرحهای جامع و تفصیلی، حوزه املاک و حقوقی، تأمین مسکن برای اقشار مختلف مردم، احداث…

Latest News

Related articles