طرح پرورش شتر در آران وبیدگل اجرایی میشود

سیدجواد ساداتی نژاد در گفت و گو با با اشاره به لزوم توسعه راههای روستایی در شکوفایی اقتصاد کشور اظهار داشت: تأسیس و بازسازی این جادهها باعث میشود که روستاییان با برخورداری از مزایای آن کمتر به شهرها مهاجرت کنند. وی با بیان اینکه یکی از مهمترین…

Latest News

Related articles