طعم زندگی در ایام خانه نشینی کرونا/ از طبخ قُلور تا اِشکنه عدس

گروه استانها: از اسفند ماه سال ۹۸ ویروسی به نام در کشور پا گذاشته و تاکنون تلخیها و بعضاً شیرینیهای زیادی به دنبال داشته است. گذشته از جان دادن بسیاری از هم وطنان در چنگال ، محدود شدن دورهمی ها، مسافرتها و حذف بسیاری از مجالس عزا و جشن و سرورها…

Latest News

Related articles