ظرفیت بیمارستان بزرگ دزفول برای بیماران کرونایی درحال تکمیل است

دزفول- رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: به دلیل عادی انگاری و بیتوجهی مردم نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی، ظرفیت بیمارستان بزرگ دزفول در حال تکمیل است. ، علی قمیشی در نشست ستاد که در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار شد، اظهار کرد: در…

Latest News

Related articles