ظرفیت سازی برای دسترسی به خدمات با کیفیت برای کودکان در سال ۱۴۰۰

، مجتبی شکری، شهردار منطقه در جلسه ارائه برنامه عملیاتی شهر دوستدار کودک که با حضور مجتبی دانشور مدیر کل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران، معاون امور اجتماعی و فرهنگی، دبیران کانونهای محلات در سالن کنفرانس ساختمان ستادی برگزار شد، گفت: فضاهای شهری در…

Latest News

Related articles