ظریف مرد برخی میدانها نیست/ روحانی فقط بلد است متَلک بگوید

، گروه سیاست – فهیمه رضیان، سینا سنجری: شعار انتخاباتی و ستاد انتخاباتی ندارد، برنامهای هم برای سفرهای استانی انتخاباتی ندارد. وقتی از او میپرسیم آیا ممکن است نام شما را کاندیدای بدون شعار بگذارند، میگوید «شاید همین اتفاق بیفتد» وقتی از دامادشان…

Latest News

Related articles