عدالت میان پزشکان نسخه نویس رعایت شود

، ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در نامهای خطاب به رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، خواستار برقراری عدالت در تعرفه پرداختی میان پزشکانی شد که معاینات بالینی دقیقتر میکنند با آن دسته از پزشکان…

Latest News

Related articles