«عصرآهن» تبریز گورستانی به قدمت تاریخ

، در این روزهای بهاری که به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس مردم از انجام سفرهای نوروزی خودداری میکنند سفری مجازی به موزه عصر آهن تبریز داریم. وارد موزه که میشوی خوف عجیبی به سراغت میآید، مکانی نیمه تاریک در دل زمین و پر از اسکلتهای گاهاً ثروتمند همراه…

Latest News

Related articles