عملکرد درخشان رسانههای انقلابی در خنثی کردن توطئههای دشمنان

، مسعود بصیری در جلسه هم اندیشی با حضور سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به ظرفیت رسانهای بسیج رسانه ابراز کرد: این توانایی رسانهای یک ظرفیت و قدرت قابل توجه و یک وزنه تأثیرگذار است که بسیاری از اقشار از این ظرفیت…

Latest News

Related articles