عملیات مقابله با ملخها در مناطق شمالی استان بوشهر اجرا شد

بوشهر – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اولین هجوم ملخها در سال جاری گفت: عملیات مقابله با ملخها در مناطق شمالی استان بوشهر اجرا شد. خسرو عمرانی در گفتوگو با اظهار داشت: در راستای پایش و ردیابی ملخهای صحرایی در…

Latest News

Related articles