عید متفاوت نسبت به سال گذشته در گرو رفتارهای مردم است

وی با بیان اینکه رفتارهای مردم در رعایت پروتکلهای بهداشتی عید نوروز امسال را تحت شعاع قرار خواهد داد، افزود: برای عدم ایجاد محدودیتهای کرونایی در کسب و کارها و داشتن عیدی متفاوت نسبت به سال گذشته نیازمند همکاری مردم در رعایت پروتکلهای بهداشتی هستیم.

Latest News

Related articles