غرق در خنکای دریاچه ماهی – خبرگزاری مهر

خرمآباد- دریاچه ماهی در مرکز لرستان این روزها با جان گرفتن چشمه فصلی کیو غرق در آب شده است، در این ویدئو همراه با نسیم بهاری مهمان خنکای این دریاچه مصنوعی شدهایم.

Latest News

Related articles