فاز نخست موزه روستایی گلستان در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد

به نقل از میراث فرهنگی گلستان، احمد تجری در بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان از موزه روستایی گلستان، اظهارکرد: برنامهریزی و هدفگذاری باهدف بهرهبرداری بهموقع از فاز اول پروژه میراث روستایی گلستان صورت گرفته است. مدیرکل میراث…

Latest News

Related articles