فاصله تورمی دهکها در بهمن ماه امسال ۰.۳ درصد کاهش یافت

مرکز آمار ایران اعلام کرد: فاصله تورمی دهکها در بهمن ماه امسال به ٩.٢ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٩.٥ درصد) ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است. مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهکهای هزینهای بهمن ماه ١٣٩٩ را اعلام کرد. بر اساس این…

Latest News

Related articles