فرهنگ لغت خودمانی منتشر شد

، فرهنگ لغت خودمانی، راهی برای کشف خلاقیت و پل زدن میان دانش و بینش (پردازش اطلاعات) است. نویسندگان نوجوان و جوان این کتاب ذوق ادبی و اطلاعات علمی خود را با هم تلفیق کرده و ترکیبهای ادبی جدید و جالب ساخته اند. آنها ذوق و اندیشه شأن را به رسمیت شناخته…

Latest News

Related articles