فیلمی که برگمان حاضر به تماشای آن نبود!/ پراکندهگوییهای «مانک»

گروه هنر- سیدسعید هاشمزاده: آیا میتوان فیلمهای دیوید فینچر را نادید گرفت؟ آیا میتوان این خبر را شنید که سازنده «باشگاه مشت زنی» و «بازی» فیلمی ساخته و برای دیدن آن مشتاق نبود؟ این شاید دلیل اصلی برای تماشای فیلم « منک» است. یعنی انگیزه اصلی دیدن…

Latest News

Related articles