فینال لیگ قایقرانی آب های آرام

فینال لیگ قایقرانی آبهای آرام در بخش زنان و مردان دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۹ در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

Latest News

Related articles