قرنطینه و استرسهای کرونایی چاقتان نکند

، فاطمه محمدی نصرآبادی با اشاره به اینکه پرخوری و کم خوری ناشی از استرس در گروه بزرگی از افراد جامعه وجود دارد اظهار کرد: بیماری پرخوری عصبی، یک اختلال عصبی مربوط به غذا خوردن است که به صورت بالقوه بسیار خطرناک بوده و ممکن است زندگی فرد را به خطر…

Latest News

Related articles