لایحه نحوه محاسبه عوارض دکل ها به شهرداری باز گردانده شد

درخواست شهرداری مبنی بر پس گرفتن لایحه عوارض دکل با رای اعضای شورای شهر تصویب شد. ، لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب و نظارت دورهای بر دکل ها و آنتن های مخابراتی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه محسن هاشمی رئیس شورای شهر از…

Latest News

Related articles