«لذت تماشای فیلم در قرن ۲۱» منتشر شد

، «لذت تماشای فیلم در قرن بیست و یک» چهارمین اثر کورش جاهد در زمینۀ شناخت سینما در دوران پست مدرن است که به بررسی مولفههای قابل اشاره در سینمای این دوران و بهطور مشخص ۲۰ سال اخیر میپردازد. این کتاب بحثهای مختلفی از مولفههای ساختاری فیلمها تا مفاهیم…

Latest News

Related articles