لزوم جذب نیروهای داوطلب واکنش اضطراری

، رضا کرمی محمدی در نشست تقدیر از مسئولان منتخب خانههای دوام و ایمنی با بیان اینکه بر اساس استانداردهای بین المللی یک شهر زمانی تاب آور تلقی میشود که در ابعاد مختلف از جمله برنامه ریزی برای جلب مشارکتهای مردمی و آموزش نیروهای داوطلب پیشرو باشد گفت…

Latest News

Related articles