لزوم سادهسازی قوانین/ دولت توفیقی در میدان تولید نداشت

سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ بعنوان «تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها»، گفت: شعار سال جدید در امتداد شعار سال گذشته است واین نشان میهد همچنان موضوع تولید باید به صورت ویژه در دستور کار…

Latest News

Related articles