لزوم همکاری نهادهای مختلف برای کاهش آسیبهای اعتیاد در همدان

، مهدی دیناری اظهار کرد: امیدواریم با توجه به شعار سال مطرح شده از سوی ، بتوانیم در راستای اهداف سازمان و ارائه خدمات به جامعه هدف برنامهریزیهای مناسبی داشته باشیم. وی گفت: بهزیستی از تنوع خدمات زیادی برخوردار است و تعدادی از مددجویان بهصورت مستقیم…

Latest News

Related articles