لودریان:باهمتایان آمریکایی،انگلیسی وآلمانی درباره ایران صحبت کردم

، وزیر امور خارجه فرانسه از گفتگو با وزرای خارجه آمریکا، انگلیس و آلمان درباره ایران خبر داد. «ژان ایو لودریان» در صفحه توئیتر خود نوشت: گفتگوهای گستردهای با همتایان آمریکایی، انگلیسی و آلمانی درباره ایران و چگونگی تعامل با چالش هستهای و در زمینه…

Latest News

Related articles