مادر بودن بیش از عشق تدبیر میخواهد

گروه استانها-رباب موحد*: از آن روزهای سرد زمستانی است که آسمان هم در بذل دانهای برف تنگچشمی به خرج میدهد و آفتاب کمرمق و بیرونق بهمنماه در گوشه آسمان در هالهای از ابر فرو رفته است، دخترک ده ساله با لباس اندک در این سرما گوشه دیوار کز کرده و کرختی…

Latest News

Related articles