ماراتن سرعت و سنت – خبرگزاری مهر

فرهنگ و اندیشه: « کاهن معبد جینجا» عنوان سفرنامهای است از وحید یامینپور که پیشتر از این با کتابهای «نخل و نارنج» و « اتداد» در بین مخاطبان به عنوان نویسنده روایتهای داستانی شناخته شد؛ هر چند که در عرصۀ سیاست مشهورتر است و کتابهایی مانند «هجوم پنهان»…

Latest News

Related articles